Mo Hrudaya Badalare Tama Hrudaya Dabaki Lyrics

 
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
 
F – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
 
M – ତମ ଛଲ୍ କା ଛଲ୍ କା ହସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ବେହୋସ୍
 
F – ମନ ଚାହେଁ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ସ ଏ କି ବୟସ ର ଦୋସ
 
 
M – ହୋ ଅତେ ଖାସ୍ ଲାଗ କାହିଁକି
 
 
F – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ
ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
 
F – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
 
M – ଠିକ୍ ତମ ପରି ଖୋଜୁ ଥିଲି ଭାରୀ ଆଇ ମା ଗପ ର ରାଜ କୁମାରୀ
F – ହଁ ମନ ମତେ ଆଜି ମାଗୁଚୀ ମଂଜୁରୀ ସୁଣୀବାକୁ ତମ ସେରା ସାଏରୀ
 
F – ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ
ଖୋଲି କହି ଦବକୀ ହୋ ହୋ ହୋ
 
F – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
 
F – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ
ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ
ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
 
M- ପରିଚୟ ମୋର ଥିଲା ଜାଜାବର ତମ ପାଖେ କାଇଁ ଗଲୀ ଅଟକି
F – ଅଳପ ଦେଖାରେ ପଦିଏ କଥା ରେ ନିଆରା ଲାଗୁଚ ଅତେ କାହିଁକି
 
M – ତମ ଆଖି ଓଠ କରେ ମତେ ଦୁସ୍ଟ ମରୀ ଜିବି କି
 
F – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
 
F – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M – ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *