Saralia Pua Te Mu -Bhul Kali bhala Paiki Odia Song Humane Sagar Lyrics

 
ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି
ହୋ
ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି
 
ଗଲୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆ ଫେରି ସେ ବାଟରେ 
ଗଲୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆ ଫେରି ସେ ବାଟରେ 

ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ତୋ ପାଇ ମୁଁ ଜିଇଁଚି

ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି
ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି

ରାତିରେ ଆଖିରେ ସପନ୍ନେ ଆସୁଚୁ 

ସକାଳେ ସଂଜରେ ତୁ ମନେ ପଡୁଚୁ
ଗଲା ବେଳେ କାଇଁ କହିଲୁନି
ନୀ ରଗିଚୁ ନା ରୁଷିଚୁ

ଏକା ଏକା ଦରିଆ କୁଳେ ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି

ଅଛୁ କହ କୋଉଠି ଅଛୁ କହ କେମିତି
ଦେଖିଯା ଆସି ମୁଁ ହାରିଚୀ ନା ଜିତିଚି 
 
ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି..
ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି…….
 
ତୋ ବିନା କାହାଣୀ ଲେଖିଚୀ ଅଧୁରା
ତୋ ବିନା ଜୀବନ ଗୀତ ମୋ ବେସୁରା
ରାତି ଦିନ ଏଇ ଦି ଆଖିରେ ନାଚେ ତୋର ଚେହେରା 

ଧୁଆଁ ଧୁଆଁ ସଧ୍ୟାରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହଁ ରହିଚୀ
ଆସି ତୋର ବିରହ ଜାଳିଦିଏ ହୃଦୟ 

ତୋ କଥା ଆଜି ମୋ ଭାରୀ ମନେ ପଡୁଚୀ

ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି..
ଭିଜା ଭିଜା ରାସ୍ତା ରେ ଆଜି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଚି……..
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *