Monday, May 20, 2019

Mo Hrudaya Badalare Tama Hrudaya Dabaki LyricsMo Hrudaya Badalare Tama Hrudaya Dabaki Lyrics

M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M - ତମ ଛଲ୍ କା ଛଲ୍ କା ହସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ବେହୋସ୍

F - ମନ ଚାହେଁ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ସ ଏ କି ବୟସ ର ଦୋସ


M - ହୋ ଅତେ ଖାସ୍ ଲାଗ କାହିଁକି


F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M - ଠିକ୍ ତମ ପରି ଖୋଜୁ ଥିଲି ଭାରୀ ଆଇ ମା ଗପ ର ରାଜ କୁମାରୀ
F - ହଁ ମନ ମତେ ଆଜି ମାଗୁଚୀ ମଂଜୁରୀ ସୁଣୀବାକୁ ତମ ସେରା ସାଏରୀ

F - ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି ଭଲ ପା ଅ ବୋଲି ଓଠ ଟିକେ ଖୋଲି କହି ଦବକୀ ହୋ ହୋ ହୋ

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

M- ପରିଚୟ ମୋର ଥିଲା ଜାଜାବର ତମ ପାଖେ କାଇଁ ଗଲୀ ଅଟକି
F - ଅଳପ ଦେଖାରେ ପଦିଏ କଥା ରେ ନିଆରା ଲାଗୁଚ ଅତେ କାହିଁକି

M - ତମ ଆଖି ଓଠ କରେ ମତେ ଦୁସ୍ଟ ମରୀ ଜିବି କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି

F - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
M - ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ ଦବ କି
No comments:

Post a Comment