Friday, May 24, 2019

Aji Bi Hrudaya Mora Tate Chanhe Song Lyrics

Aji Bi Hrudaya Mora Tate Chanhe Song Lyrics 

ଆଜି ବି ହୃଦୟ ମୋର ତତେ ଚାହେଁ
ଆଜି ବି ତୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗଏ
ହେଲେ ତୁ ବୁଝୁନା
ହେଲେ ତୁ ମାନୁନା
ହେଲେ ତୁ ବୁଝୁନା ମାନୁନା ସୁଣୁନା ଚାହୁଁନା ଭାବୁନା କାହିଁକି
ମୁଁ ତତେ ପରା ତତେ ପରା
ଦିଲ ସେ ଭଲ ପାଏ (୨) ..

ହୃଦୟ ରା ନଦୀ ତିରେ , ସଂଜ ନଈ ଗଲା ପରେ
ତୁ ଆସୁ ଧିରେ ଧିରେ
ଅଳ୍ପ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ରେ , ନୁଆ ପ୍ରେମ ରାଗୀଣୀ ରେ
ମୁଁ ଗାଏ ଧିରେ ଧିରେ
ଆଜି ବି ମନ ମୋର ତେତେ ଚାହେଁ
ଆଜି ବି ଏ ସ୍ବପ୍ନ ତତେ ଚାହଁ
ହେଲେ ତୁ ବୁଝୁନା
ହେଲେ ତୁ ମାନୁନା
ହେଲେ ତୁ ବୁଝୁନା ମାନୁନା ସୁଣୁନା ଚାହୁଁନା ଭାବୁନା କାହିଁକି
ମୁଁ ତତେ ପରା ତତେ ପରା
ଦିଲ ସେ ଭଲ ପାଏ (୨) ..

ଚୁନା ଚୁନା ସକାଳ ରେ , ସୁନା ସୁନା କିରଣ ରେ
ତୁ ହସୁ ଧିରେ ଧିରେ  
ଚିନା ଚିନା ଅନ୍ଧାର ରେ , ସପନ ର ସେପାରି ରେ
ମୁ ଖୋଜେ ଧିରେ ଧିରେ
ଆଜି ବି ଏ ରାତି ମୋର ତତେ ଚାହେଁ
ହେଲେ ତୁ ବୁଝୁନା
ହେଲେ ତୁ ମାନୁନା
ହେଲେ ତୁ ବୁଝୁନା ମାନୁନା ସୁଣୁନା ଚାହୁଁନା ଭାବୁନା କାହିଁକି
ମୁଁ ତତେ ପରା ତତେ ପରା
ଦିଲ ସେ ଭଲ ପାଏ (୨) ..


No comments:

Post a Comment